Opleiding van de craniosacraal therapeut

Opleiding van de craniosacraal therapeut

Er zijn twee instituten  in Nederland waaraan de opleiding tot craniosacraal therapeut kan worden gevolgd.

Het Upledger Instituut en de
Peirsman Cranio Sacraal Academie.
Het Upledgerinstituut biedt het volgende aan:
De opleiding CranioSacraal Therapie (CST)
De opleiding CranioSacraal Counseler (CSC)
Deze laatstgenoemde opleiding heeft uitgebreid op de website van het Upledgerinstituut gestaan maar is nu niet meer beschikbaar. Wij hebben deze “oude”  informatie nog tot onze beschikking maar kunnen niet nagaan of de informatie nog hetzelfde is. Wel is op internet de volgende informatie te vinden op de site van één van de docenten van het Upledgerinstituut.

“De opleiding CSC is ontwikkeld voor professionals werkzaam als therapeut, hulpverlener of dienstverlener. Bijvoorbeeld: (ortho)pedagoog, sociaal pedagogisch werker/hulpverlener, (para)medicus, personeelsfunctionaris, bejaarden-, verpleeg- en thuiszorg, coachings- en counselingwerker, osteopaat, maatschappelijk werker, creatieve therapeut, activiteiten begeleider, loopbaanbegeleider, leraar, docent, trainer, arbeidstherapeut, complementaire therapeut, etc. Bovenstaande opsomming is niet volledig en dient slechts als voorbeeld van mogelijkheden. De opleiding voorziet in deze behoefte door aandacht te besteden in de lesprogramma’s aan fenomenologie, anatomie in vivo en fysieke vermijdings- en verdringingsmechanismen. Het niveau van de beide opleidingen is gelijk, maar anders gericht.
Er zijn modules die samen met de craniosacraal therapieopleiding gevolgd worden, met name de somato-emotionele onderdelen, maar de structurele onderdelen en de examens zijn verschillend.”

Het is onduidelijk of met de opleiding CSC inschrijving in het register mogelijk is.  Er wordt ook geen melding gemaakt van het niveau van de vooropleiding tot CSC.

De opleiding tot craniosacraal therapeut omvat drie leergangen.
Leergang 1
CST1 Craniosacraal therapie I: 6 dagen 50 SBU
CST2 Craniosacraal therapie II: 6 dagen 53,5 SBU
SER1 SomatoEmotional Release I: 6 dagen 50 SBU

Leergang 2
DSM IV in de praktijk: 4 dagen 120 SBU (80 uur bestaat uit het lezen van 3 boeken)
SER2 SomatoEmotional Release II: 6 dagen 50 uur
DIA Dialogica I: 7 dagen 57 SBU

Leergang 3
ADV1 Advanced en Integratie I: 5 dagen 45 SBU
SUP Supervisie: 5 dagen 35 SBU
4 examendagen: 28 SBU
Onderdeel van de drie examens is het geven van behandelingen op de diverse examenonderdelen en het ondergaan van een behandeling op deze onderdelen + het maken van verslagen. Hiervoor staat geen SBU vermeld. Alleen aantallen.
Totaal gaat het om 250 behandelingen die moeten worden geven. 25 behandelingen die moeten worden ondergaan.
Max. SBU = 275. Er dienen 9 verslagen te worden gemaakt. Een schatting aan onze kant zal zijn: 90 SBU.
Totaal opleiding: 488 SBU. Vertaald naar ECT’s: 17
Totaal praktijk behandelingen: 365 SBU. Vertaald naar ECT’s: 13.
Totaal 30 ECT’s

Geformuleerde doelstellingen:
• Het opleiden tot een zelfstandig werkend beroepsbeoefenaar: craniosacraal therapeut (CST-D of CST-C), erkend door VNT, NCSV en RCN (alleen CST-D).
• Het bieden van kennis en vaardigheden ter ondersteuning van fysieke (en/of emotionele) problematiek door middel van craniosacraal therapie
• Het bieden van een holistische therapievorm als vervolg op en binnen de (para)medische zorg (CST-D)
• Het bieden van een holistische therapievorm als vervolg op en binnen de complementaire zorg (CST-D en CST-C)
• Het verruimen van uw persoonlijke ontwikkeling in de fysieke en emotionele beleving

Eisen ten aanzien van toelating tot de opleiding CST:
een afgeronde erkende hbo-opleiding (gezondheidszorg of menswetenschappen) en
praktische ervaring met het werken met patiënten/cliënten en
hbo medische basiskennis (anatomie, fysiologie en pathologie) en
een BIG registratie of registratie bij een beroepsvereniging
of
een reguliere of complementaire opleiding op HBO-niveau of hoger in een menskundige richting
een vooropleiding gelijkwaardig daaraan door behaalde competenties
bij voorkeur praktische ervaring met cliënten

Uitzonderingen hierop  zijn mogelijk getuige onderstaande.
Mocht u niet (volledig) voldoen aan bovenstaande criteria en toch graag in aanmerking willen komen voor deelname aan de opleiding CST, dan ontvangen we graag uw schriftelijke motivatie, vergezeld van cv.
Op basis daarvan krijgt u van ons bericht en bepalen we in een gesprek of er mogelijkheden zijn.

Evaluatie OMICG
Veruit het merendeel van de craniosacraal therapeuten die de opleiding volgen bij het Upledgerinstituut heeft als achtergrond fysiotherapie en is van daaruit BIG geregistreerd. Er wordt onderscheid gemaakt tussen CST-D en CST-C. Paramedische zorg versus complementaire zorg. Opvallend is dat met de opleiding CST-C er wel registratie mogelijk is bij NCSV maar niet bij RCN. Als men stelt dat CST-D een vervolg is binnen de (para)medische zorg dan gaat men ervan uit dat iedere therapeut nog steeds de paramedische BIG registratie bezit. Anders kan men dit niet op deze manier stellen. Dit is echter onterecht. Er zijn vele therapeuten die wel de opleiding hebben gedaan maar niet meer als fysiotherapeut geregistreerd staan omdat ze niet meer werkzaam zijn als fysiotherapeut en/of geen bij- en nascholing hebben gedaan. Eisen ten aanzien van toelating worden niet gesplitst in CST en CSC. De criteria zijn zeer ruim. Een complementaire opleiding op HBO niveau stellen wel meer alternatieve opleidingen. De eisen zijn dus of een HBO diploma bij een erkende opleiding (wat er bedoeld wordt met erkend is niet duidelijk) of een niet erkend HBO diploma, want complementaire diploma’s zijn per definitie niet erkend. Wij gaan er voorlopig vanuit dat met erkend bedoeld wordt: Erkend door NVHO.

De terminologie is voor ons erg verwarrend. Wordt met CST-C CSC bedoeld? Hoe staat het dan met de toelatingseisen. Wat ons het meeste zorgen baart is de verregaande geclaimde deskundigheid ten aanzien van psychotherapie. De opleiding rechtvaardigt deze claim niet. Er worden vele pseudowetenschappelijke termen gebruikt. Deze zijn nergens terug te vinden in de reguliere geneeskunde. Dit hoeft geen probleem te zijn want vele alternatieve therapieën hanteren pseudowetenschappelijke termen. Zij blijven echter binnen de holistische denkwijze. Deze opleiding  doet dit niet.
Onze zorg gaat vooral uit naar de cursus DSM IV.
Leerdoelen op kennisniveau:
De beroepsbeoefenaar:
•heeft inzicht in het DSM IV-systeem: ontstaan, geschiedenis voor- en nadelen en opbouw (DSM is diagnostische handleiding waarin psychische stoornissen worden geordend op grond van beschrijvende kenmerken i.p.v. opbasis van theorieën over oorzaken. DSM IV is de 4e versie uit 1994);
•heeft kennis van belangrijke ziektebeelden (verschijnselen) , zoals: stemmings-, angst- en psychotische stoornissen; persoonlijkheidsstoornissen; overspannenheid; werkproblemen en levensfaseproblemen;
•heeft kennis en inzicht in begrip ik-sterkte om makkelijke en moeilijke cliënten te onderscheiden;
•heeft kennis van de verschillende medicatiesoorten voor bovengenoemde cliëntencategorieën;
•kent de verschillende disciplines binnen de geestelijke gezondheidszorg en hun behandelmogelijkheden en de verwijsmogelijkheden. Leerdoelen op praktisch niveau: De beroepsbeoefenaar:
•kan een eenvoudige DSM IV classificatie opstellen;
•weet waar zijn grenzen liggen m.b.t. het behandelen van cliënten;
•weet klachten goed uit te vragen en te verbinden met iemands verleden (juiste diagnose);
•kan klachten behandelen, veroorzaakt door actuele of recente gebeurtenis, of klachten veroorzaakt door persoonlijkheid/karakter;
•kan de ik-sterkte van de cliënt bepalen;
•is in staat draagkracht versus draaglast te analyseren;
•weet te handelen bij suïcidaliteit, paniek, dissociatie, depressie, psychose, crisis;
•weet om te gaan met overdracht/tegenoverdracht gevoelens;
•is in staat een crisisplan te schrijven;
•is communicatief vaardig, zowel naar collega’s als naar cliënten;
•is in staat een behandeling goed af te ronden en te beëindigen.
•weet advies in te roepen of te verwijzen als hij twijfelt of het niet meer weet.

Bovenstaande leerdoelen zijn naar onze mening nooit te bereiken met de opleiding die hieraan vooraf gaat. Voor het stellen van de juiste diagnose is de cranio sacraal therapeut niet bevoegd. Het is onprofessioneel om een cursus van 4 dagen op dit terrein te verbinden met bovenstaande leerdoelen. Kennis van psychotische stoornissen, persoonlijkheidsstoornissen, angststoornissen mogen door de cranio sacraal therapeut niet geclaimd worden. De naamgeving DSM IV van deze cursus suggereert een kennisniveau wat zeer misleidend is en is onze ogen zeer verwerpelijk. De DSM IV cursus is door het Upledgerinstituut uitbesteed aan Dutch University College. Een opleidingsinstituut dat ook nogal misleidende informatie geeft. Het begint bij de naam University. Het suggereren van een erkende accreditatie. De meeste mensen weten niet wat het verschil is tussen de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO), het wettelijke instituut dat in Nederland de kwaliteit van opleidingen controleert en bewaakt en de SNRO. Deze stichting, met de lange aanduiding stichting Nederlands Register voor Opleidingen in de integrale en complementaire gezondheidszorg, hanteert op haar website onder meer hardnekkig aanduidingen als ‘accreditatie’ en ‘hbo-niveau’ voor opleidingen die ze onder haar beheer heeft. Dit is terug te vinden op de website van Dutch University. Ten aanzien van de accreditatie van het Upledgerinstituut lijkt het alsof alleen RCN de opleiding accrediteert. Dat is op zijn minst belangenverstrengeling die nog groter wordt wanneer duidelijk wordt dat de oprichter van RCN de huidige directeur is van het Upledgerinstituut.

De Peirsman cranio sacraal academie biedt het volgende aan:

Basiscursus: 6 dagen  en 2 oefendagen. Deze module is voor iedereen vrij toegankelijk. Deze module dient gevolgd te zijn alvorens men aan het eerste leerjaar kan beginnen.
Leerjaar 1 omvat de volgende modules:
Follow-up: 3.5 dag en 2 oefendagen
Sphenoïd : 3.5 dag en 2 oefendagen
Talking to the Heart(SER): 3.5 dag en 2 oefendagen
Basisevaluatie-toets: 1 dag
Sphenoid toets: 1 dag
Therapeutische Vorming: 1 dag
Studiebegeleidinggesprek: 1 dag

Leerjaar 2 omvat de volgende modules:
Mond-en oorwerk : 3.5 dagen 2 oefendagen
Talking to the Alarmsystem(SER): 3.5 dagen 2 oefendagen
Emotional Healing: weekend
Psoas en Fascia dynamiek: 3.5 dagen 2 oefendagen
Therapeutische communicatie I: 3 dagen
1e SER toets: 1 dag
Evaluatietoets mondwerk: 1 dag
Therapeutische Vorming: 1 dag
Studiebegeleidingsgesprek: 1 dag

Leerjaar 3 omvat de volgende modules:
Talking to the Immunesystem(SER): 3.5 dagen 2 oefendagen
Oogwerk: 3.5 dag en 2 oefendagen
Familie-opstellingen (SER): 3.5 dagen 2 oefendagen
Therapeutische communicatie II: 3 dagen
Toets nog nader in te vullen 1 dag
Evaluatietoets SER: 1 dag
Therapeutische Vorming/Cinicdag: 1 dag
Studiebegeleidingsgesprek: 1 dag

Leerjaar 4 omvat de volgende modules:
Pasgeborenen en kinderen: 3.5 dag en 2 oefendagen
Praktijkvoering en Marketing: 4 dagen
1 clinic dag
Examen technieken
Examen theorie
Advanced: 5 dagen
Studiebegeleidingsgesprek: 1 dag
Eindwerk (zie voorwaarden eindwerk)

Totaal 812 SBU. 29 ECT’s. Exclusief  eindwerk en examen.

Voor het volgen van de volledige beroepsopleiding zijn de eisen als volgt:
een Havo-diploma of een afgeronde mbo-opleiding niveau 4 of mbo-niveau 3.
In overleg kunnen mensen met equivalente levenservaring toegelaten worden. Middels een intakegesprek met een studiebegeleider wordt er onderzocht wat de motivatie is om de opleiding te volgen en wordt er gekeken of de aspirant student in staat zal zijn de opleiding te starten.
Bovenstaande verklaart waarschijnljjk waarom RCN deze opleiding niet vermeld. RCN stelt een HBO opleiding als voorwaarde.

Aan de eindwerken wordt het volgende doel gesteld. Met het maken van de werkstukken opgedane kennis te verspreiden. Als we in verschillende eindwerken de opvatting terugvinden dat er de overtuiging is dat kanker, dementie te genezen is met craniosacrale therapie dan mag dit in onze ogen niet verspreid worden. Deze opvattingen mogen niet ondersteund worden. Zeer, zeer kwalijk.

Waar het Upledgerinstituut vooral veel medische terminologie hanteert vinden we bij de Peirsman academie doelstellingen als:

Gezondheid en onze therapie zijn rechtsreeks afhankelijk van de hoeveelheid Liefde die je kunt geven en ontvangen. Deze klas is vooral gericht op het vrijmaken van het Hart en het vinden van de beperkingen die sinds je geboorte de vrije expressie van Liefde belemmeren. Waar de vorige klas ervoor zorgt dat je weer toegang krijgt tot je eigen Intelligentie zal deze klas ervoor zorgen dat je Hart zijn transformerende werking kan uitvoeren.
We handelen en daarna pas worden we ons bewust van onze acties. De meeste van deze taken worden aangeleerd wanneer we nog in de buik van moeder zijn of op zeer jonge leeftijd. Het resultaat is dat we meestal ons ganse leven blijven hangen in die kinder (-achtige) reacties.
Je zult leren de systemen die hiervoor verantwoordelijk zijn te begrijpen, je zult ze kunnen lokaliseren en je zult technieken leren om ze te ontladen.
Tenslotte zal je leren een ‘volwassen’, controle op het Sympatische systeem uit te uitoefenen.
Dit is een van die klassen die je leven drastisch kan veranderen.
Je leert het ganse immuunsysteem en zijn functies begrijpen en reguleren.
Bovendien maken we kennis met alle regeneratie- en Immuuncellen en leer je met hen te communiceren en zelfs hoe je ze kan sturen.
Je zult Stamcellen met al hun potentie en diversiteit leren kennen vanaf hun ontstaan en leren hoe je ze ter hulp kan roepen om organen of cellen te vervangen waar ook in het lichaam.
Tenslotte leer je ook de specifieke Immuuncellen kennen die de hersenen beschermen.
In deze klas word je door je eigen preconceptie, conceptie en ‘womb-service’ geleid om opnieuw te ontdekken wat het is dat jij hier op aarde komt doen. Eens je die onschuld en dat vertrouwen in jezelf terugvindt kan je pas begrijpen hoe een baby zich voelt. Het is deze ‘heilige’ ruimte die je dient te benaderen als je met baby’s in contact komt, immers een baby is een bewuste ziel die in een lichaam geïncarneerd is dat immens beperkt is in zijn uitdrukkingsmogelijkheden.
Respect voor de intelligentie van de pasgeborene is essentieel en zal je iets terug geven aan jezelf wat we tijdens onze kindertijd waarschijnlijk niet gekregen hebben. Bovendien leer je ook de specifieke technieken die nodig zijn om maximale ruimte aan het zenuwstelsel te geven zodat groei en intelligentie niet door geboortespanningen zal gehinderd worden. Zaken als ADHD, autisme, inentingen, leerproblemen en andere disfuncties worden besproken en je leert hoe je ze dient te behandelen. Pre- en postnatale zorg voor moeder wordt aangeleerd.
Deze klas is pure preventieve geneeskunde en de manier om geneeskunde in de toekomst te bedrijven.
De Psoas functioneert als een uiterst sensitieve radar/spiegel voor onze diepste gevoelens, emoties en impressies. In het contact met cliënten vertelt zij wat er leeft in de ‘ onderstroom ‘. Daarnaast is dit bij uitstek het gebied waar angsten, gekwetstheid en traumata ingekapseld liggen.

Aan het einde van de opleiding mag je de titel van Cranio Sacraal Therapeut dragen. Om alle mogelijkheden die Cranio Sacraal biedt ten volle te benutten hebben we alle nieuwste ontwikkelingen ingebouwd. Dit wil zeggen dat onze opleiding tot de meest volledige op aarde behoort. De onderwerpen en de manier van lesgeven zijn zo indringend dat je niet alleen een beroep op HBO niveau leert, maar de opleiding is tot een Levensschool geworden. De inzichten die je zult verwerven hebben Liefde, Meditatie en Een-zijn als basis.

Het Upledger instituut richt zich meer op medisch anatomische doelen hoewel ze ook vaak dienen als ondersteuning van holistische begrippen.

Het algemene doel is het verkrijgen van kennis (anatomie, fysiologie, neurologie en pathologie) en vaardigheden om stoornissen/restricties in het fasciale systeem en daarmee samenhangende osseuze, musculaire, neurologische en vasculaire structuren in het gehele lichaam te onderzoeken, behandelen en evalueren ten einde het functioneren van het bewegingsapparaat te corrigeren en/of verbeteren.
Dit doel wordt binnen de CST2 specifiek gericht op uitbreiding van de onderzoeks- en behandelmogelijkheden van het os sphenoid en het pneumo-en viscerocranium. Tevens worden diagnostische vaardigheden verbreed en is er aandacht voor de emotionele component en de invloed daarvan op fasciale systeem.
Oefenen van een harmonieuze, gerichte aanpak bij individuele processen, die leidt tot verheldering en ondersteuning bij het oplossen van belemmeringen, die herstel in de weg staan.
Uitbreiden en verdiepen van de technieken ter ontspanning van keel en harde gehemelte.
Onderzoeken (in theorie en praktijk) van het belang van de voltooiing van een biologisch proces.
Verfijnen van uw vaardigheden binnen het therapeutisch werken met beelden en in verbale begeleiding en ondersteuning.
Ervaren van de betekenis en het belang van een therapeutische houding.

Het leren waarnemen/herkennen van de innerlijke (kinderlijke) overtuigingen die ten grondslag liggen aan de verschillende vormen van weerstand. Er zijn vele vormen van weerstand: controleren, relativeren, bagatelliseren, polariseren, terugtrekken, vertrekken, dichtklappen, minderwaardigheidsgevoelens, schuldgevoelens, slachtofferverdriet, aanvallen, verdedigen, blokkeren, angst, schrik, gapen, lachen enz. Elke vorm van weerstand vraagt een specifieke manier om de dialoog te voeren. Afhankelijk van het soort weerstand zul je, met behulp van de dialoog, die weerstand soms moeten omkeren terwijl andere vormen van weerstand juist moeten worden ‘uitgekotst’. Door het herkennen welke vorm van weerstand er is bij de cliënt/patiënt, wordt je dialoog qua richting en doel bepaald.

Het leren van de basisprincipes van luisteren en het maken van interventies. De richting en/of het doel van je dialoog wordt bepaald door de innerlijke (kinderlijke) overtuiging die ten grondslag ligt aan de weerstand die de cliënt/patiënt presenteert.

De valkuilen van de therapeut en de overdracht van het blind zijn voor – het eigen thema.

Het leren herkennen/waarnemen van de vijf (lichamelijke) karakter afweerstructuren en de bijbehorende energetisering van het lichaam. Door naast het herkennen van de vorm van de weerstand ook de karakter afweer-structuur van het lichaam te herkennen, wordt duidelijk waarom bijv. het omkeren bij de één lief en bij de ander juist confronterend, heeft te gebeuren.

Beide opleidingen begeven zich op het totale spectrum van fysiek/psychisch/sociaal/emotioneel/spiritueel welbevinden. Beide opleidingen halen rond de 30 ECT’s. Door zo nadrukkelijk de opleiding te presenteren als het antwoord op alle problemen die zich kunnen voordoen lijkt het meer een marketing tool dan een erkende post HBO opleiding. De gestelde claims zijn wel heel hoog voor een niet bewezen therapie.

Voor een overzicht van alle gestelde doelen, competenties en vaardigheden zie
“Competenties en vaardigheden volgens beide opleidingsinstituten”.