Craniosacraal therapie gaat door met overschrijding competentiegrenzen ondanks veroordeling door College van Beroep

Craniosacraal therapeut te Velp veroordeeld door College van Beroep.

Het College van Beroep heeft behalve aan craniosacraal therapeut A tevens een waarschuwing gegeven aan de totale beroepsgroep craniosacraal.

Citaten uit de uitspraak van het College van Beroep:

Craniosacraal therapeut A heeft de behandelrelatie niet op professionele wijze beeindigd. Anders dan het tuchtcollege is het college van oordeel dat therapeut A niet gezorgd heeft voor adequate hulp, overdracht en/of doorverwijzing naar een andere hulpverlener.

Craniosacraal therapeut A was in januari 2014 meer met zichzelf bezig dan met haar zeer kwetsbare patiente.

“Geheel daargelaten de verre van professionele wijze waarop mevrouw B door Craniosacraal therapeut A door middel van een cc. van de gewraakte email in kennis werd gesteld van haar beslissing de therapie te beeindigen. Van een serieuze overdracht van verantwoordelijkheden is niet gebleken.”

“Patient C heeft erop gewezen dat Craniosacraal therapeut A noch voor, noch tijdens de procedure er blijk van heeft gegeven dat niet patient A maar uitsluitend zij zelf verantwoordelijk was voor haar gedrag en dat zij , hoewel daarom herhaaldelijk werd verzocht, ieder persoonlijk gesprek uit de weg is gegaan. Daarmee heeft zij onnodig extra leed toegevoegd.”

“De craniosacraal therapie dient haar beperkingen in acht te nemen. Het kan niet zo zijn dat zware vroegkinderlijke trauma’s worden behandeld zonder de leidende back-up van deskundigen.”

“Het is aan de beroepsvereniging om zich verder te bezinnen op de omvang van haar werkterrein en zich te confronteren met de vraag waar de grenzen getrokken moeten worden. Het moet duidelijk zijn dat de behandelaar binnen het craniosacraal domein moet blijven en moet handelen naar zijn competenties, vaardigheden en ervaring.”

“In de onderhavige zaak is gebleken dat Craniosacraal therapeut A supervisie heeft gezocht en gekregen van een persoon die zij heeft gepresenteerd als een zeer deskundig, BIG geregistreerd psychotherapeut, maar wiens inschrijving in het BIG register echter reeds in 2002 was doorgehaald door het regionaal tuchtcollege te Zwolle wegens seksueel overschrijdend gedrag bij een DIS patient. Dit gebeuren dient voor haar en haar beroepsvereniging uiteraard als een klemmende “wake-up-call” te worden beschouwd.”

“Al het voorgaande leidt tot de conclusie dat de klacht in al haar onderdelen gegrond is. Dit brengt met zich mee dat de uitspraak van 6 november 2014 van het Tuchtcollege geen stand kan houden en zal worden vernietigd.”

Aanvulling OMICG:

Betreffende Craniosacraal therapeut A heeft tijdens de zitting verklaard dat zij bovenstaande zal uitdragen tijdens de cursussen trauma die zij geeft aan het Upledgerinstituut. Na het gebeurde hebben 38 van de 40 aangeschreven therapeuten zich zonder enige terughoudendheid bereid verklaard om CPTSS in behandeling te nemen.

De klacht die is ingediend over het afleggen van een valse verklaring en het aantoonbaar blijven overschrijden van de competentiegrenzen is niet in behandeling genomen. De beroepsgroep, noch het tuchtcollege heeft zelf maar enige reactie gegeven.

Craniosacraal therapeut A heeft nog voordat patient C een klacht had ingediend een advocaat in de arm genomen die twee jaar lang patient C verantwoordelijk maakte. Totdat uiteindelijk het College van Beroep hier een eind aan maakte.

Patient C was een traumapatient.  Het volstrekt ontkennen van het gebeurde door therapeut A tot aan het hoger beroep is een herhaling van trauma waar een therapeut zich nooit schuldig aan mag maken.  Ook het bestuur en de directeur van het Upledgerinstituut hebben nooit verantwoordelijkheid willen nemen en in gesprek willen gaan met patient C.